آرم كنفرانس آرم كنفرانس  
آمار سايت
بازگشت به صفحه اول
بروشور كنفرانس

محل برگزاري كنفرانس
معرفي كنفرانس
سازمان كنفرانس
درباره كنفرانس
ارتباط با دبيرخانه كنفرانس
برگزار كنندگان كنفرانس
سازمان مدیریت صنعتی
حامیان كنفرانس
گزارش كنفرانس‌هاي پيشين
لينك‌هاي مرتبط

ساختار كلي

↑ بالا

شوراي سیاست‌گذاری

رديفنام و نام خانوادگيسمت
1دکتر محمد علی محمدیرییس کنفرانس
2دکتر علی محمد گودرزیرییس شورای سیاست‌گذاری
3دکتر سارا سلیمیدبیر کمیته علمی- پژوهشی
4دکتر علی رضا شجاعیدبیر کمیته تجربیات کاربردی

↑ بالا

كميته علمي- پژوهشی

رديفنام و نام خانوادگيمحل کارتخصص‌های مرتبط با کنفرانس
1---------

↑ بالا

كميته تجربیات کاربردی

رديفنام و نام خانوادگيسمت
1------

↑ بالا

دبيرخانه و شوراي هماهنگي علمي- اجرايي

رديفنام و نام خانوادگيسمت
1------

↑ بالا